Jump to content

Zapowiedź #1


Recommended Posts

Tak jakby kto? s?abo zna? Angielski to przedstawiam troch? ko?lawe t?umaczenie oficjalnej strony Dragon Age:

Dragon Age jest rodzajem szokuj?cej gry fantasty

Czyli takiej w któr? sie ka?dy wciela w role bohatera osadzonej w obszernym, nowym ?wiecie utworzonym przez firme BioWare.

Twoje przygody b?d? mia?y miejsce wzd?u? i wszerz królestwa Ferelden. Odkryj przesi?kni?te krwi? pola bitew, staro?ytne lasy i intryguj?ce miejskie lokacje. Poczuj kryj?ca moc magii podczas odkrywania opuszczonej wie?y czarownika a pó?niej zejd? do korytarzy królestw krasnoludów. B?d? ostrzony! Wodzowie krasnoludów mog? dowie?? ?e s? tak ?miertelnie gro?ni jak ich ostrza. Ten ?wiat jest tak realny jak nasz ?wiat w którym ?yjemy, ale to ?wiat gier. Czarna aura magii ca?kowicie kszta?tuje ka?dy element spo?ecze?stwa.To jest ?wiat gdzie si?? woli i przebieg?o?ci? mo?na przej?? królestwo.

Zbuduj dru?yn? z niezapomnianych towarzyszy. W dru?ynie mo?esz stworzy? przyja??, romans albo po prostu  wykaza? sie czynem bohaterskim. We? udzia? w taktycznych wyzwaniach opartych na walkach przeciwko nadchodz?cym ró?norodnym przeciwnikom. W Dragon Age mo?esz odkry? magie przera?aj?cych stworów i wyzwania rz?dnych w?adzy szlachciców...

Odkryj Dragon Age w g??bokiej nieomal?e kinowe historii. Wybierz w jaki sposób wej?? w interakcje z innymi istotami zamieszkuj?cymi ?wiat. Twoje decyzje wp?yn? na to jak ten pe?en zagadek ?wiat zmieni  si? w reakcji do wi?kszego ni? przypuszczasz ?wiata wydarze?!

Nied?ugo stworz? zapowied? tej gry, czekajcie cierpliwie.

Link to post
Share on other sites

Bioware, presti?owy kanadyjski producent gier cRPG, ma zamiar wyda? w 2008 roku nowy produkt pod tytu?em Dragon Age. Gra ma by? oparta na ca?kowicie nowym ?wiecie, stworzonym przez Kanadyjczyków od podstaw. Jest to krok ryzykowny, poniewa? gra nie b?dzie reklamowana przez dotychczas u?ywane marki: Dungeons & Dragons oraz Star Wars.

Do dyspozycji otrzymamy ogromny i zró?nicowany ?wiat o nazwie Ferelden. Jego historia liczy 5000 lat, a ka?de wydarzenie ma by? dopracowane bardzo dok?adnie. Jak zapowiadaj? autorzy, Ferelden nie ma ocieka? magi?, tak jak to ma miejsce np. w Forgotten Realms, co nie oznacza ?e magii i magów na swojej drodze nie spotkamy. Dragon Age ma by? mieszanin? ?redniowiecznej fantasy oraz elementów orientu. Niestety twórcy gry, jak na razie, nie podaj? bli?szych informacji na temat tego po??czenia. Wiadomo natomiast, ?e Bioware za wszelk? cen? chce odbiec od schematu cRPG. Dlatego takie rasy jak Elfy czy Krasnolud, maj? si? ró?ni? od tych z ogólnie znanego standardu. Na pocz?tku gry b?dziemy mogli stworzy? sze?cioosobow? dru?yn? od podstaw lub w trakcie rozgrywki przyjmowa? do niej napotkanych Bohaterów Niezale?nych. Kolejn? nowo?ci? ma by? wybór charakteru/zachowania naszej postaci, który b?dzie mia? wp?yw na rozpocz?cie fabu?y. Du?y nacisk postawiony zostanie na zale?no?ci, jakie wytworz? si? w dru?ynie i oprócz podstawowych romansów, k?ótni czy przyja?ni, autorzy zapowiadaj? o wiele bardziej skomplikowane powi?zania. Co do g?ównej fabu?y nic nie wiadomo, na oficjalnej stronie gry  mo?emy przeczyta? o dwóch lokacjach, jakie b?dziemy mogli zwiedza?: Królestwie Krasnoludów oraz Mrocznej Wie?y Maga. O innych lokacjach czy fabule na razie cicho sza. Na potrzeby Dragon Age, Bioware przygotowa? nowy silnik graficzny, dzi?ki któremu postacie b?d? 1500 razy dok?adniejsze, ni? mia?o to miejsce w Neverwinter Nights! Dodatkowo wszystkie ruchy postaci, mimika twarzy oraz ciosy zosta?y stworzone dzi?ki technice motion capture. Odno?nie muzyki nic nie wiadomo, ale mo?na si? domy?la?, ?e b?dzie pisana i tworzona z rozmachem. Grafika ma by? w pe?ni trójwymiarowa, jednak w momencie walki ma zmieni? si? na rzut izometryczny, przez co wydawanie rozkazów oraz dowodzenie dru?yn? na polu bitwy b?dzie znacznie ?atwiejsze. Je?eli nie chcemy skupia? si? podczas walki nad ca?? dru?yn?, mo?emy zacz?? sterowa? tylko jedn?, pozostawiaj? reszt? na ?asce ich sztucznej inteligencji. Oczywi?cie na chwil? obecn? wymagania sprz?towe gry s? nieznane.

O Dragon Age wiemy bardzo ma?o, poniewa? Bioware  sk?po udost?pnia oficjalne informacje na temat gry. Jak na razie tytu? reklamuj? artworki oraz sceenshoty. Pocz?tkowo nowy produkt Kanadyjczyków mia? by? wydany pod koniec 2007 roku, jednak nale?y si? jej spodziewa? w ostatnim kwartale 2008.

Gra która ma odmieni? gatunek! Rewolucja na rynku! Ca?kowicie nieliniowa fabu?a! Ka?dy z nas s?ysza? ju? takie slogany mówione przez wydawców gier. Po premierze okazuje si?, ?e rzadko które has?o pokrywa si? z prawd?. Czy Dragon Age prze?amie ten schemat? Czy Bioware dotrzyma obietnic? Przekonamy si? po premierze.

T?umaczenie Oficjalnej Strony Dragon Age znajdziecie TUTAJ

B??dy poprawione ;] - Shane

Link to post
Share on other sites
  • 2 weeks later...

Wiadomo natomiast ?e Bioware za wszelk? cen? chce odbiec od schematu cRPG. Dlatego takie rasy jak Elfy czy Krasnolud, maj? si? ró?ni? od tych z ogólnie znanego standardu.

jesli gra bedzie nawiazywac do starogermanskich, slowianskich i celtyckich mitow to moze byc ciekawie :)

Link to post
Share on other sites

ale generalnie ?redniowiecze poza europa i bliskim wschodem nie wystepowa?o nigdzie (no moze jedynie w japonii) wiec miejmy nadzieje ze cos im z tego wyjdzie.

Sama zapowied? poprawna a nawet dobra :) znajduje sie tam duzo informacji (cennych zw?aszcza z punktu widzenia klimatu gry) i dostarcza ogolnych wiadomosci o produkcie ktorego do tej pory znalismy w sumie jedynie z nazwy. Przy tym jest zwi?z?a i czyta sie jednym tchem. Czekamy na nastepne info ;]

Link to post
Share on other sites

Jedynym Elementem S?owia?skim (pewnie tak jak w BG) b?d? koboldy, w grach ma?e wredne i proste do pokonania demonki natomiast w mitologii:

Karze?ek, duszek, z?osliwy domowy krasnal lub gnom pilnuj?cy podziemnych skarbów. Dawni niemieccy górnicy uwa?ali, ?e koboldy podmieniaj? srebro na uwa?ane wtedy za bezu?yteczne nikiel, kobalt, wolfram. St?d pochodzi nazwa kobaltu.

Nie tylko niemieccy górnicy mieli z nimi problemy ;)

Link to post
Share on other sites

Jak na obecny stan wiedzy o DA, to zapowied? jest faktycznie dobra. W najbli?szym czasie trafi na stron?, a za jaki? czas pewnie trzeba b?dzie pisa? nast?pna - bo je?li gra ma faktycznie zosta? wydana w zbli?aj?cym si? roku fiskalnym, to do wakacji powinny pojawi? si? ju? pierwsze szczegó?owe informacje.

Link to post
Share on other sites

Jak na obecny stan wiedzy o DA, to zapowied? jest faktycznie dobra. W najbli?szym czasie trafi na stron?, a za jaki? czas pewnie trzeba b?dzie pisa? nast?pna - bo je?li gra ma faktycznie zosta? wydana w zbli?aj?cym si? roku fiskalnym, to do wakacji powinny pojawi? si? ju? pierwsze szczegó?owe informacje.

Mo?na chyba zaryzykowa? stwierdzenie ?e Dragon Age b?dzie pierwsz? gr? której losy s? ?ledzone grubo przed premier?, chodzi g?ównie o materi?y takie jak np. zapowiedzi ;)

Link to post
Share on other sites

Z tych zapowiedzi rzeczywi?cie mo?e wyklu? si? dobra gra (jednak ka?dy chyba wie jak 'rzetelne' potrafi?y by? niektóre zapowiedzi w dotychczasowej historii gier [jednak ca?ym sercem mam nadziej? ?e te si? spe?ni?]  :P )

Mo?na chyba zaryzykowa? stwierdzenie ?e Dragon Age b?dzie pierwsz? gr? której losy s? ?ledzone grubo przed premier?, chodzi g?ównie o materi?y takie jak np. zapowiedzi ;)

Je?li chodzi Ci o ?ledzenie gry na forum, to rzeczywi?cie masz racj?.

Jednak je?li chodzi Ci o histori? gier, to nie mog? si? zgodzi? - wystarczy tu wspomnie? cho?by o takich hitach jak Diablo II, czy cho?by Gothicu III, którego screenów, zapowiedzi i zarysów fabu?y by?em w posiadaniu na oko?o po?tora-dwa lata przed premier? w Polsce, lub te? GTA IV, które zosta?o zapowiedziane zaraz po premierze GTA:VC i do tej pory nie wysz?o...

Ale to taka ma?a dygresja (a i zarazem offtop)  ;D

Link to post
Share on other sites

Podoba mi si? to, co ju? wiemy o tej grze...zapowiada si? ca?kiem ciekawie. Klimaty orientu wydaj? si? intryguj?ce, jako? sobie nie wyobra?am póki co... Jedn? rzecz?, która mnie bardziej ni? wszystko inne interesuje, to wymagania sprz?towe. Trzeba wiedzie?, na co zbiera? kas?... A o tym jeszcze nic nie s?ycha?... :(

Link to post
Share on other sites
  • 1 year later...
  • 2 weeks later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...