Warunki rejestracji

§1 Definicje

Następujące pojęcia, użyte w treści Regulaminu mają znaczenie jak określono poniżej:

EM - Enklawa Media Michał Mróz, której główna siedziba mieści się przy ul. Barlickiego 22/14 we Wrocławiu. Numer NIP: 898-218-23-59, numer REGON: 021370611.

Dodatkowe dane kontaktowe:

PORTAL – portal informacyjny EnklawaNetwork.pl, istniejący pod adresem internetowym https://enklawanetwork.pl/.

UŻYTKOWNIK – osoba fizyczna zarejestrowana i posiadająca Konto w Sklepie, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, jak również zarejestrowana i posiadająca konto w Sklepie osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Użytkownikiem może być również osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat, lecz nie ukończyła 18 lat, w zakresie, w jakim może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U.1951.28 z późn. zm.).

SKLEP – serwis internetowy prowadzony przez EM dostępny pod domeną enklawanetwork.pl, za pośrednictwem którego prowadzona jest działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży Treści cyfrowych.  

FORUM – forum dyskusyjne PORTALU i SKLEPU, które funkcjonuje pod adresem https://enklawanetwork.pl/ i ejst dostępne bezpłatnie dla wszystkich UŻYTKOWNIKÓW.

KONTO – spersonalizowany profil oraz panel administracyjny UŻYTKOWNIKA dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu na PORTALU, za pomocą którego UŻYTKOWNIK otrzymuje pełny dostęp do PORTALU, FORUM oraz SKLEPU.

DZIEŃ ROBOCZY – każdy dzień poza sobotami, niedzielami lub dniami ustawowo wolnymi od pracy zgodnie z katalogiem dni wolnych od pracy określonym w ustawie z dnia 18 stycznia 1951r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U.1951.28 z późn. zm.).

KONSUMENT - Użytkownik będący osobą fizyczną, który dokonuje zakupów w SKLEPIE w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 z późn. zm.)

KLUCZ DRM – unikalny ciąg znaków alfanumerycznych przypisany do Treści cyfrowej, niezbędny do jej użytkowania, do której Użytkownik uzyskuje dostęp na pomocą platform administrowanych przed podmioty zewnętrzne takie jak np. Steam, Gog.com, Orgin. KLUCZ DRM stanowi oryginalne opakowanie w rozumieniu art. 38 pkt 9 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 roku, pozycja 827) zwanej w dalszej części niniejszego Regulaminu „Ustawą o prawach konsumenta

PRODUKT – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej, nieutrwalone na nośniku materialnym, sprzedawane w SKLEPIE.

KARTA PRODUKTU – strona internetowa w ramach Sklepu, na której dostępny jest szczegółowy opis PRODUKTU, w tym wymagania techniczne niezbędne do korzystania przez UŻYTKOWNIKA, a także informacje o stosowanych zabezpieczeniach.

§2 Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady korzystania z Portalu, Forum i Sklepu, tworzenia własnych wątków i odpowiedzi, przyjmowania i realizacji zamówień oraz dostawy Produktów i Treści cyfrowych, zasady i formy płatności, zasady odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

2. Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i przestrzegać jego postanowień. Regulamin obowiązuje na wszystkich stronach i podstronach Portalu, Forum, a także jest integralną częścią umowy sprzedaży Produktu pomiędzy Użytkownikiem a EM.

3. Właścicielem oraz administratorem Portalu, Forum i Sklepu jest EM.

4. W celu skorzystania z Portalu, Forum i Sklepu Użytkownik musi posiadać komputer lub inne urządzenie z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarką Stron internetowych, a także aktywne konto poczty elektronicznej e-mail.

5. Korzystanie przez Użytkownika z Produktów wymaga dostępu do sieci Internet.

6. EM zastrzega sobie prawo do decydującego głosu w sprawach spornych, a także do podejmowania wszelkich decyzji dotyczących funkcjonowania Portalu, Forum oraz Sklepu.

7. Każdy użytkownik Portalu, Forum oraz Sklepu samodzielnie odpowiada za treść swoich wypowiedzi. EM nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu wypowiedzi zamieszczonych w komentarzach, wiadomościach na Forum lub opiniach w Sklepie.

8. EM nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia, w tym przerwy lub błędy w funkcjonowaniu Portalu, Forum lub Sklepu spowodowane siłą wyższą, zaplanowanymi działaniami związanymi z bieżącą konserwacją infrastruktury technicznej, awariami serwerów, niedozwolonymi działaniami osób trzecich, przyczynami leżącymi po stronie zewnętrznych dostawców lub przyczynami leżącymi po stronie Użytkownika. EM dokłada wszelkich starań, aby wszystkie oferowane usługi funkcjonowały w prawidłowy sposób.

9.Użytkownicy mogą porozumiewać się z EM poprzez: formularz kontaktowy dostępny pod adresem internetowym: https://enklawanetwork.pl/sklep/pomoc lub w formie wiadomości elektronicznej przesyłanej na adres sklep [at] enkalwanetwork.pl

10. EM dostarcza Produkty na obszarze Rzeczypospolitej Polski. Zaakceptowanie niniejszego regulaminu jest równoznaczne z deklaracją o rezydencji na w/w obszarze.

11. Spełnienie świadczenia niezamówionego przez Konsumenta następuje na ryzyko EM i nie nakłada na Konsumenta żadnych zobowiązań. Brak odpowiedzi Konsumenta na niezamówione świadczenie nie stanowi zgody Konsumenta na zawarcie umowy.

12. Podejmowanie decyzji w sprawach łamania regulaminu w obrębie portalu EnklawaNetwork.pl leży w zakresie obowiązków EM lub osób przezeń wyznaczonych do pełnienia tej funkcji.

§3 Rejestracja

1.W celu założenia Konta Użytkownik zobowiązany jest dokonać rejestracji poprzez stronę główną Portalu, Forum lub stronę Sklepu. Rejestracja jest całkowicie bezpłatna.

2.Rejestracja jest możliwa na dwa sposoby:

  • 2.1 Poprzez wypełenienie formularza rejestracyjnego, który znajduje się pod adresem internetowym https://enklawanetwork.pl/rejestracja/.
  • 2.2 Poprzez zintegrowanie swojego konta z platformą Facebook, Twitter lub Google+.

3.W celu dokonania rejestracji przy wykorzystaniu formularza Użytkownik zobowiązany jest do podania adresu e-mail oraz hasła, zaakceptowania Regulaminu oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Użytkownika.

4.W wyniku Rejestracji Użytkownika zostanie utworzone Konto, za pośrednictwem którego Użytkownik może pisać komentarze na stronach Portalu oraz tworzyć wiadomości i tematy na Forum, dokonywać zakupu Produktów w Sklepie oraz korzystać z innych funkcjonalności dostępnych w obrębie Portalu, Forum i Sklepu, takich jak dodawanie awatatów i sygnatur, przeglądanie historii zamówień, czy dostęp do zbioru zakupionych przez Użytkownika Produktów.

5.Po dokonaniu rejestracji każdorazowe logowanie do Sklepu odbywa się przy wykorzystaniu adresu e-mail jako login oraz hasła wskazanych przez Użytkownika przy dokonaniu rejestracji albo przy wykorzystaniu konta Użytkownika na platformach zewnętrznych Facebook, Twitter lub Google+.

6. Każdy Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto, które obowiązuje zarówno w części głównej Portalu, na Forum oraz w Sklepie. Posiadanie więcej niż jednego konta grozi zbanowaniem (zablokowaniem) wszystkich utworzonych kont do czasu wyjaśnienia sytuacji. Korzystanie z dwóch lub więcej kont za pomocą jednego komputera jest dozwolone tylko w przypadku wcześniejszego poinformowania o tym fakcie EM.

7. Awatar, sygnatura oraz zawartość tworzona przez Użytkowników nie mogą zawierać treści obrażających administrację, moderatorów lub innych Użytkowników. Nie mogą także zawierać treści rasistowskich, nazistowskich, pornograficznych oraz innych, których publikowanie jest zabronione przez polskie prawo. W wypadku niezastosowania się do tego punktu, osoby wyznaczone przez EM mają prawo zmodyfikować lub usunąć danego awatara, sygnaturkę lub inną obraźliwą zawartość.

8.Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła oraz ochrony loginu i hasła przed ich wykorzystaniem przez osoby do tego nieupoważnione.

9.Użytkownik może w każdej chwili żądać usunięcia Konta. W tym celu należy przesłać żądanie na adres e-mail: sklep [at] enklawanetwork.pl. Po otrzymaniu wiadomości Konto niezwłocznie zostanie usunięte.

§4 Zamówienia (Sklep)

1. W celu zakupu Produktów w Sklepie Użytkownik zobowiązany jest założyć Konto w Sklepie zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

2. W celu złożenia Zamówienia Użytkownik zobowiązany jest do zalogowania się na Konto.

3. Zamówienie na Produkty można składać przez całą dobę, przez siedem dni w tygodniu. W momencie składania zamówienia Użytkownik potwierdza, że zdaje sobie sprawę z faktu, iż realizacja zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty za nabyty Produkt, jak również obowiązek pokrycia kosztów dostawy do Użytkownika lub obowiązek pokrycia kosztów wybranego przez Użytkownika sposobu zapłaty. Potwierdzenie następuje poprzez kliknięcie pola wyboru (checkbox) dostępnego na stronie internetowej Sklepu oraz wybór przycisku „Potwierdź zakup”.

4. Zamówienia mogą być składane tylko przez osoby pełnoletnie.

5. W Sklepie przy każdym Produkcie na Karcie produktu zamieszczone są informacje odpowiednio o Produktach oraz ich cencach.

6. Ceny Produktów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podane są w złotych polskich oraz zawierają podatek VAT.

7. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena Produktów oraz ewentualne koszty pobierane przez operatorów płatności) podany jest każdorazowo przed złożeniem zamówienia przez Użytkownika w podsumowaniu zamówienia, o którym mowa w ust. 11 poniżej.

8. Promocje dostępne w Sklepie nie podlegają łączeniu, chyba, że regulamin danej promocji wyraźnie stanowi inaczej.

9. Po zalogowaniu się na konto Użytkownik dokonuje wyboru Produktów, które mają być przedmiotem zamówienia i umieszcza je w wirtualnym koszyku, następnie w celu złożenia zamówienia, Użytkownik dokonuje czynności zgodnie ze wskazaniami i komunikatami zamieszczonymi w Sklepie.

10. W zależności od wybranego przez Użytkownika sposobu dostawy lub płatności Użytkownik zobowiązany jest do podania dodatkowych danych, w szczególności danych osobowych, niezbędnych do zrealizowania zamówienia przez EM.

11. Przed złożeniem zamówienia na komputerze lub urządzeniu końcowym Użytkownika jest wyświetlone podsumowanie zamówienia, w którym są wskazane zamawiane przez niego Produkty, koszty związane z wybranym przez Użytkownika sposobem płatności. Następnie Użytkownik, w celu dokonania zamówienia wybiera przycisk „potwierdź zakup”

12. EM jest uprawniony do wprowadzenia maksymalnej ilości sztuk danego Produktu objętej jednym zamówieniem.

13. Przy wyborze płatności przelewem lub kartą kredytową należy dokonać płatności na etapie składania zamówienia, lub w terminie 14 dni od dnia złożenia zamówienia poprzez opcję „zapłać teraz” widoczną na Koncie po zalogowaniu w dziale „historia zakupów”. Opłacone zamówienie zostanie potwierdzone automatycznie przez EM poprzez przesłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej e-mail Użytkownika.

14. Zamówienia płatne są tylko i wyłącznie z góry, tj. przed dokonaniem dostawy Produktu. Produkty udostępniane są Użytkownikowi w zakładce „Moje zamówienia” niezwłocznie po otrzymaniu przez EM zapłaty za Produkt.

15. Informacja o dostępności Produktów widnieje na Karcie produktu na stronie internetowej Sklepu. W przypadku zamówień przedpremierowych (dotyczących Produktów) podana jest przewidywana data dostępności (premiery) Produktu. EM nie ponosi odpowiedzialności za zmianę terminu dostępności tego typu Produktu, jeśli wynika ona z opóźnienia w jego wprowadzeniu na rynek.

16. W przypadku ograniczonej dostępności produktu, EM informuje Użytkownika o braku Produktu lub wydłużeniu terminu realizacji zamówienia. W takim przypadku Użytkownik może albo potwierdzić, że jest dalej zainteresowany realizacją Zamówienia albo, w przypadku braku Produktu lub braku woli po stronie Użytkownika dalszej realizacji Zamówienia, Zamówienie zostanie niezwłocznie anulowane i Użytkownik otrzyma zwrot uiszczonej opłaty w terminie 14 dni od daty anulowania Zamówienia, tj. od dnia otrzymania przez Sklep informacji o anulowaniu Zamówienia przez Użytkownika albo od wysłania Użytkownikowi informacji o anulowaniu Zamówienia przez EM.

17. Ze względu na dynamiczny przyrost zamówień, w niektórych przypadkach informacja o dostępności Produktów lub Treści cyfrowych może mieć charakter szacunkowy. EM dokłada wszelkich starań, aby Produkty były dostępne na bieżąco.

18. Umowa pomiędzy EM a Użytkownikiem zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez EM zapłaty.

§5 Dostawy (Sklep)

1. Sklep oferuje jedynie Produkty w postaci treści cyfrowych do pobrania drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet [Gry cyfrowe].

2. Zakupu Produktów można dokonać tylko z komputera znajdującego się na terytorium Polski.

3. Z uwagi na blokady regionalne Produkty mogą nie działać poza terytorium Unii Europejskiej. Niektóre cechy Produktu (np. język) mogą się różnić w zależności od kraju, na terytorium którego jest on użytkowany.

4. Korzystanie z niektórych Treści cyfrowych wymaga posiadania przez Użytkownika kont na zewnętrznych w stosunku do Sklepu platformach internetowych, takich jak przykładowo: Origin, Steam, Gog.com. Informacja na ten temat zamieszczana jest każdorazowo na Karcie produktu.

5. Produkty są dostarczane w postaci Klucza DRM poprzez zamieszczenie ich przez EM na Koncie Użytkownika oraz przesłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail. Zamówienia na Treści cyfrowe realizowane są niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym EM. Jedynym odstępstwem są zamówienia przedpremierowe, które dostarczane są po dacie ich premiery. Treści cyfrowe dostarczane są do Użytkowników przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

6. EM nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości zainstalowania zakupionego Produktu w przypadku, kiedy wymagania sprzętowe określone na karcie Produktu nie będą spełnione po stronie Użytkownika, jak również w przypadku nieprawidłowego funkcjonowania sprzętu Użytkownika.

7. EM nie ponosi odpowiedzialności za działanie oraz dostępność serwisów, których administratorami i właścicielem są podmioty trzecie w stosunku do EM, takich jak przykładowo Steam, Origin lub Gog.com, za pośrednictwem których możliwe jest korzystanie z Produktów.

8. Właścicielowi egzemplarza Produktu przysługuje licencja na korzystanie z zakupionego Produktu, której zakres został wskazany w treści umowy licencyjnej dostępnej każdorazowo podczas instalacji Produktu. Obejmuje ona wyłącznie korzystanie z Produktu zgodnie z jej przeznaczaniem, na jednej stacji roboczej (komputerze) chyba, że wydawca Produktu lub inny podmiot, któremu przysługują autorskie prawa majątkowe do niego, przewiduje możliwość dodatkowych instalacji. Właścicielowi nie przysługują żadne inne specjalne prawa, w szczególności prawo do nieautoryzowanego powielania oprogramowania i materiałów dołączonych, wprowadzania tzn. instalowania i kopiowania całości lub części oprogramowania ani żadnej jego części lub dokumentacji w sieci Internet.

9. Realizacja zamówienia następuje jedynie, jeżeli dane adresowe wskazane przez użytkownika nie budzą wątpliwości. Wszelkie wątpliwości dotyczące danych adresowych będą na bieżąco wyjaśniane z Użytkownikiem, który złożył dane zamówienie. EM nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie Produktu, wynikające z błędnego podania przez Użytkownika adresu dostawy.

10. Składając zamówienie na Produkt Konsument wyraża zgodę na spełnienie przez EM świadczenia przed upływem terminu uprawniającego konsumenta do odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 27 Ustawy o prawach konsumenta. W powyższym przypadku, na podstawie art. 38 pkt 13 Ustawy o prawach konsumenta, konsumentowi nie przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy. Wyrażenie zgody przez konsumenta następuje poprzez zapoznanie się przez niego i akceptację treści oświadczenia dostępnego na stronie internetowej Sklepu i kliknięcie pola wyboru (checkbox).

§6 Płatności (Sklep)

1.Płatności związane z zakupem Produktów obsługuje DialCom24 Sp. z o.o., 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15, NIP 781-173-38-52, REGON 634509164 Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000306513, wysokość kapitału zakładowego: 1 697 000 zł.

2.Podczas składania zamówienia Użytkownik ma możliwość wyboru następujących rodzajów płatności:

  • 2.1 Płatność przelewem z wykorzystaniem usługi Przelewy24
  • 2.2 Płatność tradycyjnym przelewem

3. EM może wprowadzić także dodatkowe sposoby płatności w tym w szczególności za pomocą innych płatności elektronicznych niż wyżej wymienione, np. w formie voucherów.

4. EM doręcza Użytkownikowi cyfrowy dowód zakupu Produktu

5. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie faktur drogą elektroniczną.

§7 Reklamacje

1. EM zobowiązuje się dostarczyć Użytkownikowi Produkty bez wad.

2. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli Produkty mają wady lub są niezgodne z opisem zamieszczonym na Karcie Produktu w Sklepie.

3. W celu rozpatrzenia reklamacji dotyczącej Produktu przez EM Użytkownik powinien przesłać oświadczenia o reklamacji w jeden ze sposobów wskazanych poniżej:

  • 3.1 Za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego pod adresem internetowym: https://enklawanetwork.pl/sklep/pomoc.
  • 3.2 Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sklep [at] enklawanetwork.pl.
  • 3.3 Pisemnie na adres EM.

4. Składając reklamację Użytkownik powinien podać co najmniej imię nazwisko, numer zamówienia, Przedmiot, której reklamacja dotyczy, opis wady, termin jej wykrycia oraz wskazać czego się domaga. W przypadku problemów z aktywacją Klucza DRM, np. gdy jest on zużyty lub niepoprawny, należy załączyć również zrzut ekranu (screenshot) przedstawiający opisywany problem.

5. W rzadkich przypadkach Użytkownik może zostać poproszony o tymczasowy zdalny dostęp do konta na platformie, na której nalezy aktywować dany Produkt, w celu weryfikacji wadliwości Klucza DRM.

6. Jeżeli Produkt ma wadę lub jest niezgodny z opisem zamieszczonym w Sklepie Użytkownik uprawniony jest do złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny, albo do odstąpienia od umowy, chyba, że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika wymieni Produkt na pozbawiony od wad, albo usunie wadę.

7. Jeżeli Konsument złoży którekolwiek z oświadczeń, o których mowa w ust. powyżej, a EM nie ustosunkuje się do oświadczenia w terminie 14 dni, uważa się, że oświadczenie Konsumenta zostało uznane przez EM za uzasadnione.

8. EM zobowiązuje się powiadomić Użytkownika o rozstrzygnięciu reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej albo listownie, w zależności od tego jakie dane kontaktowe zostaną przez Użytkownika wskazane przy składaniu reklamacji.

9. W Produkcie wystąpią różnice w wizualizacji wynikające z osobistych ustawień komputera i monitora użytkownika, a mogące mieć wpływ na prezentację produktu (kolor, proporcje itp.), jednakże pozostających bez wpływu na funkcjonalność i jakość danego Produktu.

10. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

§8 Gwarancja (Sklep)

1. EM nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane Produkty.

2. W przypadku Produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Użytkownik może w odniesieniu do Produktu posiadającego wadę, według swojego wyboru korzystać z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji i zwrócić się do Producenta lub Dystrybutora albo korzystając z uprawnień przysługujących mu od EM z tytułu rękojmi w takim przypadku należy złożyć reklamację stosownie do postanowień § 9 regulaminu.

§9 Odstąpienie od umowy (Sklep)

1. Z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 10 niniejszego Regulaminu Konsument uprawniony jest do odstąpienia od umowy zakupu danego Produktu bez podania przyczyny. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie stosownego oświadczenia, w terminie 14 dni licząc od dnia złożenia zamówienia. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w szczególności:

  • 1.1 Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sklep [at] enklawanetwork.pl
  • 1.2 Pisemnie na adres EM

2. EM zobowiązuje się niezwłocznie potwierdzić otrzymanie od Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

3. Nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy EM zwraca Konsumentowi dokonane przez niego płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, z jakiego Konsument skorzystał nabywając Produkt, chyba, że Konsument wyraził zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

4. W związku z regulacją art. 38 pkt 13 Ustawy o prawach konsumenta, konsumentowi nie przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy zakupu produktów niezapisanych na nośnikach materialnych, tj. nabytych drogą elektroniczną (np. Klucze DRM). Powyższe znajduje zastosowanie również w odniesieniu do użytkowników niebędących konsumentami.

§10 Ochrona danych osobowych

1. Rejestracja na Portalu, Forum lub Sklepie w domenie enklawanetwork.pl wymaga wyrażenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i celu niezbędnym do korzystania z usług świadczonych przez EM w ramach w/w usług, w tym na przekazywanie danych osobowych podmiotom trzecim, przy pomocy których EM świadczy usługi w ramach Sklepu. Wyrażenie zgody następuje poprzez kliknięcie pola wyboru (checkbox) dostępnego na stronie internetowej Sklepu.

2. Dane osobowe Użytkowników przechowywane są przez Enklawa Media Michał Mróz z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Barlickiego 22/14. Numer NIP: 898-218-23-59, numer REGON: 021370611. Dane te są przechowywane i przetwarzane w celu realizacji zamówień składanych w Sklepie.

3. Dane osobowe użytkowników są chronione zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku, poz. 1182), w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

4. Użytkownik w dowolnym momencie ma prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich modyfikowania i poprawiania.

5. Dane osobowe Użytkowników znajdujące się w bazie danych Sklepu nie są przekazywane podmiotom nieuczestniczącym w realizacji zamówienia wykonywanego w ramach Sklepu.

6. Dane osobowe Użytkowników dokonujących płatności za nabywane towary/produkty/usługi za pośrednictwem systemu płatności Przelewy24 są przekazywane, za zgodą Użytkowników, DialCom24 Sp. z o.o., 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15, NIP 781-173-38-52, REGON 634509164 Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000306513, wysokość kapitału zakładowego: 1 697 000 zł. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez DialCom24 Sp. z o.o.

7. Korzystając ze Sklepu Użytkownik wyraża zgodę na zapis plików cookies (więcej informacji o cookies: https://enklawanetwork.pl/onas/politykaprywatnosci/.

8. EM uprawniona jest do przesyłania na adres e-mailowy użytkownika informacji handlowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1422). Przesyłanie informacji handlowych może mieć miejsce jedynie po uprzednim wyrażeniu przez użytkownika zgody w sposób uwidoczniony na stronie internetowej Sklepu.

§11 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin może być zmieniany z ważnych przyczyn, takich jak zmiana zakresu działalności gospodarczej prowadzonej przez EM. lub oferty handlowej EM, konieczność dostosowania postanowień Regulaminu do przepisów obowiązującego prawa, konieczność zapewnienia prawidłowości funkcjonowania serwisu, konieczność zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom serwisu, konieczność wprowadzania nowych bądź zmiana istniejących zasad działania serwisu. W takim wypadku EM. poinformuje użytkowników o rodzaju i charakterze zmian, przesyłając im na adresy e-mailowe zestawienie zmian oraz zmienioną wersję Regulaminu, nie później niż na 14 dni przed wprowadzeniem planowanych zmian.

2. W przypadku odmowy akceptacji zmienionej wersji regulaminu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez użytkownika wiadomości elektronicznej, o której mowa w pkt 1 niniejszego ust., Użytkownik nie będzie miał możliwości skorzystania z usług świadczonych przez EM takich jak Forum i Sklep. Użytkownik w dalszym ciągu będzie miał dostęp do Portalu, swojego Profilu i historii zamówień.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeku cywilnego, ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.