Sign in to follow this  
Sir Jedi

Recenzja Baldur's Gate

Recommended Posts

Nie mo?na mówi? o sobie "prawdziwy gracz cRPG", je?li nie mia?o si? do czynienia z klasyk? gatunku. Jednak co ni? jest, a co nie? Kanon tych gier to zestaw kilkunastu tytu?ów, które zmieni?y oblicze cRPG lub stanowi? esencj? gatunku. Dzi? mo?esz przeczyta? recenzj? absolutnego króla gatunku - Baldur's Gate.

Wiele nowych tytu?ów przed premier? reklamuje si? has?em: "Nast?pca Baldur's Gate!". Po premierze okazuje si?, ?e ?adna gra nie zas?u?y?a na taki tytu?. Fenomen tej gry trwa do dzi?.

Baldur's Gate (BG) zosta? wydany w 1998 roku i tchn?? nowe ?ycie w monotoniczny i ma?o ciekawy ?wiat gier cRPG. Swoje przygody zaczynasz w Candlekeep, twierdzy nauki wszelkiej. Jeste? wychowywany przez przyrodniego ojca, m?drca imieniem Gorion. Pewnego dnia musisz jednak ucieka? z dotychczasowego domu w nieznanym kierunku. Na pocz?tku jeste? zdruzgotany i przygnieciony powsta?? sytuacj?, jednak w miar? up?ywu czasu, kroczysz przed siebie z podniesion? g?ow?. Do twojej dyspozycji autorzy gry, firma Bioware, odda?a poka?ny ?wiat. Nikt przed nimi nie stworzy? tak z?o?onej fabu?y, czy ogromnego terenu do zwiedzania. Mo?esz ca?ymi dniami, a nawet tygodniami [sic!] przemierza? aren? swoich dzia?a?, czyli Wybrze?e Mieczy. Pomys?y, dzi? ju? oklepane i znane wszystkim, maj? swoje ?ród?o w?a?nie w tej grze. Nowatorskie, jak na tamte czasy, by?y lokacje. Baldur's Gate wyprowadzi? graczy z dusznych, ?mierdz?cych st?chlizn? lochów, na wielkie zielone polany, do tajemniczych lasów, ruin, miast i nadmorskich osad. Prawdziw? rewolucj? by?a nieliniowa fabu?a, mnogo?? zada? pobocznych, które mo?emy wykonywa? w dowolnej kolejno?ci oraz wiele decyzji natury moralnej (np. zabija? czy pomóc). Dzi?ki temu popularnego BG mo?na przechodzi? wielokrotnie , na ró?ne sposoby.

Gra oparta jest o stare ju? zasady Advanced Dungeons & Dragons 2 (AD&D2), natomiast akcja toczy si? w ?wiecie Forgotten Realms (Zapomniane Krainy). Podró?owa? b?dziesz po zachodniej cz??ci kontynentu Faerun, a dok?adnie po Wybrze?u Mieczy (The Swords Coast). Zanim rozpoczniesz gr?, musisz stworzy? swojego bohatera. Jako ?e tworzysz go przy przy u?yciu AD&D2, masz dosy? ograniczony wybór, je?li chodzi o rasy i profesje. Reszt? sze?cioosobowej dru?yny skompletujesz w trakcie przygód, poprzez do??czanie do niej Bohaterów Niezale?nych (NPC). W czasie rozgrywki zwiedzisz ca?? mas? najró?niejszych lokacji, pocz?wszy od polan, dolin rzecznych, bezdro?y, ruin, osad, wiosek, miast a? po tytu?owe Wrota Baldura, najwi?ksze miasto w grze. Autorzy dali graczom niczym nieskr?powan? swobod? poruszania si?, a w?a?ciwie w?óczenia si? po Wybrze?u Mieczy. Ilo?? ekwipunku jest wystarczaj?ca, a najpot??niejsze rzeczy b?dziesz móg? zdoby? dopiero pod koniec gry. Podczas ca?ej zabawy przyjdzie ci walczy? z ró?nymi przeciwnikami np. wilkami, trollami, ogrami, koboldami, hobgoblinami, p?atnymi mordercami, ?o?nierzami P?on?cej Pi??ci, bazyliszkami, pot??nymi magami czy upiornymi rycerzami. Chod? potwory zdecydowanie si? ró?ni? nie tylko wygl?dem, taktyk? czy poziomem trudno?ci, to jednak jest ich stosunkowo ma?o, a wi?kszo?? Punktów Do?wiadczenia (PD) zdobywa si? dzi?ki wykonywaniu zleconych  zada?. Aby uko?czy? ca?? gr?, wykonawszy wszystkie lub zdecydowan? wi?kszo?? zada? pobocznych, potrzebnych b?dzie oko?o 100 godzin efektywnego grania! Gr? jeszcze przed?u?a oficjalny dodatek "Opowie?ci z Wybrze?a Mieczy", który kieruje tory rozgrywki na wyspy nieopodal Wrót Baldura, miasta Broda Ulgotha oraz do wie?y Durlaga. Jednak je?li komu? b?dzie ma?o, mo?e spróbowa? który? z fanowskich modów. Zapewniam, jest ich ca?a masa.

Jak na razie wszystko jest wspania?e, cudowne i idealne, jednak Baldur's Gate ma tak?e kilka minusów. Powa?ny zarzutem jest stara grafika. W 1998 roku na pewno by?a ?adna, ale min??o dziesi?? lat i wyra?nie w "oko kole". Sam osobi?cie musia?em si? z tego powodu przemóc, aby zacz?? gra?. Jednak zapewniam - warto, bo przecie? nie dla grafiki gra si? w cRPG. Wadami s? równie? brak aktywnej pauzy oraz przycisku, dzi?ki któremu wszystkie aktywne przedmioty si? pod?wietlaj? (tak jak na przyk?ad w sadze Icewind Dale). Je?li chodzi opraw? d?wi?kow?, zas?uguje ona na gromki aplauz. Muzyka stworzona przez Michaela Hoeniga jest wspania?a i idealnie pasuje do ca?ej rozgrywki. Na szczególn? uwag? zas?uguj? nast?puj?ce utwory: Candelkeep, The Ruins of Ulcaster, Attacked By Assasins czy Night On The Plains. Sterowanie gr? nie jest skomplikowane i ka?dy ?atwo je opanuje. Jednak podczas bitew brak aktywnej pauzy jest uci??liwy, przez co niejednokrotnie b?dziemy musieli wczytywa? stan gry sprzed bitwy. Chcia?bym równie? przestrzec, w Baldur's Gate, jak równie? ka?dej innej grze, nale?y zapisywa? jej stan do?? cz?sto i w osobnych plikach, dzi?ki temu unikniemy niepotrzebnych stresów.

W dniu premiery Baldur's Gate zas?ugiwa? na maksymaln? ocen?. By? nowatorski i wci?gaj?cy. Jednak z biegiem lat gra po prostu si? zestarza?a, grafika ju? nikogo nie zachwyca, a przestarza?e zasady AD&D2 mocno ograniczaj? rozwój naszej dru?yny. Mój werdykt to sprawiedliwe 9/10. Polecam gor?co szczególnie tym, którzy z cRPGami nie mieli styczno?ci oraz m?odszym graczom: niech zobacz?, co to klasyka przez ogromne "K"! Pami?tajcie, ?e naprawd? warto!

Prosz? o sugestie i komentarze.

Tekst zmodyfikowa?em 20.02.08 o godzinie 19.58

Poprawi?am literówki i inne drobne b??dy - Shane

Share this post


Link to post
Share on other sites

Wadami s? równie? brak aktywnej pauzy

aktywna pauza jest - wydaj rozkazy swoim kole?kom i wylacz pauze a oni zrobia to co im kazales podczas pauzy

Share this post


Link to post
Share on other sites

Solidna recenzja, nie ma si? generalnie do czego doczepi?, je?li chodzi o jej stron? merytoryczn? - wymienione zosta?y zalety i wady, dlaczego warto itd. Jedyne co (ale to ju? na si??) to kilka literówek, co w?a?ciwie nie ma znaczenia przy tej ilo?ci tekstu. Oby tak dalej  ;).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this