Polska premiera G3 przesuni?ta!

Jak poinformowa? dzisiaj wydawca Gothic 3, firma CD Projekt, polska premiera gry stworzonej przez Piranha Bytes zostanie przesuni?ta na 3 listopada bie??cego roku. Powód? Zbyt du?a ilo?? b??dów w kodzie ?ród?owym gry. Ca?? spraw? skomentowa? Micha? Kici?ski, jeden z szefów CD Projekt:

"To jedna z decyzji, które podejmuje si? wybieraj?c mniejsze z?o. Teoretycznie mogli?my wyda? gr? tak jak firmy w ca?ej Europie i odpowiedzialno?? za b??dy zrzuci? na autorów gry, gdy? de facto, nie mamy wp?ywu na jako?? ich pracy. Z drugiej strony pojmujemy nasz? firm? jako co? wi?cej ni? zwyk?? dzia?alno?? wydawnicz?. Dzia?amy tak, aby logo CD Projekt by?o gwarancj? jak najwy?szej jako?ci. Naszych klientów nie obchodzi po czyjej stronie jest wina, oczekuj? najwy?szej jako?ci i satysfakcji z gier które kupuj? za po?rednictwem CD Projekt. Dlatego nie mogli?my podj?? innej decyzji. Gothic 3 b?dzie u nas pó?niej ni? w innych krajach, ale jako?? wydania oraz samej gry b?dzie najwy?sza ze wszystkich wyda? ?wiatowych, przy jednocze?nie ni?szej cenie detalicznej."

A wi?c pozostaje nam czeka? do 3 listopada z nadziej?, ?e do tego czasu wszystkie b??dy zostan? poprawione. Oby polskie wydanie by?o rzeczywi?cie najlepszym z mo?liwych, tego sobie i Wam ?ycz?.


Mrozie


Opublikowano:


Komentarze

Ostrzeżenie

Komentowanie jest zarezerwowane dla zarejestrowanych użytkowników. Zaloguj się poniżej lub zarejestruj - za darmo i w mniej niż 5 minut!

Zaloguj się

Nie zalecane na współdzielonych komputerach

Szybsze logowanie

Możesz również zalogować się poprzez jeden z poniższych serwisów.